REACH

Ford har forpliktet seg til å fremme ansvarlig produksjon, håndtering og bruk av produktene våre. Det er derfor vi støtter de underliggende målene for REACH, en EU-forordning som gjelder registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemikalier.

Vi støtter spesifikt forordning EF 1907/2006) artikkel 33(1). Det er fordi forordningen handler om stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (Substances of Very High Concern / SVHC), som vises i den gjeldende listen for godkjenning.

Hvis disse stoffene skulle finnes i et produkt, er det viktig å garantere sikker bruk. Så forordningen er laget for å gjøre det mulig for kundene å iverksette egnede tiltak for risikostyring. Dette er et mål og en målsetting vi støtter helhjertet.