HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Home > Nyttig Info > REACH
placeholder

STOFFER AV SVÆRT HØY BEKYMRING (SVHC) INFORMASJON OM TRYGG BRUK

REACH-ARTIKKEL 33-INFORMASJON OM STOFFER AV SVÆRT HØY BEKYMRING (SVHC - SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN)

Kjære kunde,

REACH-reglene (reg. EC 1907/2006 - Europeisk kjemikalie regelverk som innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende stoffer.) Artikkel 33 (1) har til hensikt å la kunder av leverte produkter ta relevante forhåndsregler på grunn av tilstedeværelse av farlige stoffer (SVHC) listet opp i den nåværende kandidatlisten. Dette for å sikre trygg bruk.

FORD støtter de underliggende målene til REACH generelt og artikkel 33(1) spesielt. Den stemmer overens med vår selvpålagte forpliktelse til å fremme ansvarlig produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

Identifisering av SVHC

Så langt vi kjenner til, basert på informasjon mottatt fra vår leveringskjede og vår egen produksjonsinformasjon, er SVCH tilstede i komponenter og produkter med mer enn 0,1 % w/w vist på den relevante "SVHC-listen" for den spesifikke bilen/delen.

Spesifikk informasjon om trygg bruk av produkter som inneholder SVHC

Hvis aktuelt er spesifikk informasjon om trygg bruk av produkter som inneholder SVHC- lagt til ved den relevante "SVHC-listen" for den spesifikke bilen/delen.

Generell informasjon om trygg bruk av produkter

Alle FORD-biler er utstyrt med en instruksjonsbok som inkluderer informasjon om trygg bruk for eieren/brukeren av bilen. FORDs informasjon om reparasjon og service av biler og originale deler inkluderer også informasjon om trygg bruk for service-medarbeidere.

Når det er tilstede i deler av denne bilen vil SVHC vist i den relevante "SVCH-listen" for den spesifikke bilen/delen være implementert på en slik måte at potensiell eksponering for kunder er minimert. Fare ovenfor mennesker og miljø kan ekskluderes så lenge bilen og dens deler brukes som tiltenkt. I tillegg vil reparasjon, service og vedlikehold bli utført i henhold til tekniske instruksjoner for slike aktiviteter, industristandarder og god praksis.

Et bil som skal vrakes kan kun leveres lovlig innen EU til et autorisert gjenvinningsanlegg (Authorised Treatment Facility - ATF).  Bildeler skal kun avhendes i henhold til gjeldende lokale lover og etter veiledning fra lokale myndigheter.

 

Personbiler Nyttekjøretøy

Nyttekjøretøy

Top